header standaard np

Huishoudelijk Reglement T.C. ’t Naers Peloton

Huishoudelijk Reglement TC ’t Naers Peloton

ARTIKEL 1
Tijdens de groepstochten en andere activiteiten van de vereniging is ieder lid verplicht een valhelm te dragen en een fietsbel op de fiets te hebben.

ARTIKEL 2
Toelating van nieuwe leden beperkt zich tot
   a) inwoners van Neer,
   b) potentiële leden van buiten Neer voor zover aan de volgende criteria voldaan is:
        1) Een kandidaat kan alleen via een bestaand lid worden aangedragen die tevens ambassadeur van het lid is en erop toeziet dat gedrag kandidaat in lijn is en blijft met de gedragsregels van ’t Naers Peloton
        2) Het kandidaat lid committeert zich aan een actief lidmaatschap en aan de evenementen van ’t Naers Peloton
        3) Het kandidaat lid is geboren in Neer of is van een Naerse familie of behoort tot een Naerse vriendengroep
        4) Het aantal niet in Neer woonachtige leden kan maximaal groeien tot 25 % van het aantal leden van ’t Naers Peloton
        5) Het aantal niet in Neer woonachtige bestuursleden mag maximaal 25 % van het aantal bestuursleden van ’t Naers Peloton bedragen
        6) Per jaar mogen er maximaal 5 kandidaten van buiten Neer toetreden
        7) Het bestuur beslist over toetreding kandidaat en aanmelding wordt ter kennisgeving in de ALV gemeld

ARTIKEL 3
Niet-leden mogen deelnemen aan de groepstochten van de vereniging als introducé. Deze rijdt maximaal 1 maand met groepsleider mee. In het geval de introducé niet reeds via de NTFU is verzekerd zal hij/zij 1 week van tevoren aangemeld worden bij de secretaris omwille van verzekeringsdoeleinden.

ARTIKEL 4
Diegene die de voorgeschreven termijn van contributie betaling overschrijdt wordt automatisch van de ledenlijst afgevoerd.

ARTIKEL 5
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

ARTIKEL 6
Leden die door wangedrag in woord of daad of op andere wijze de belangen van de vereniging schaden kunnen door het bestuur uit het lidmaatschap worden gezet.

ARTIKEL 7
De gedragsregels zoals opgesomd in artikel 10 dienen door ieder gerespecteerd en nagekomen te worden.

ARTIKEL 8
Het bestuur bepaalt de plaats en het tijdstip waar en wanneer een vergadering gehouden wordt.

ARTIKEL 9
Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle gezamenlijke tochten en andere activiteiten van de vereniging.

ARTIKEL 10
Gedragsregels wielrenners TC ’t Naers Peloton:
   a) Het NP fietst onder het motto samen uit samen thuis.
   b) Veiligheid
        1. Iedereen is verantwoordelijk voor elkaars veiligheid.
        2. Aangesproken worden op je eigen gedrag (door de groepsleider) is normaal.
        3. Instructie groepsleider worden te allen tijde opgevolgd.
        4. De groep steekt als 1 geheel de weg over.
        5. Obstakels, paaltjes, tegenliggers, enz. altijd doorseinen tot achter in de groep.
        6. Achteropkomend verkeer altijd doorseinen tot voor in de groep.
        7. Bij het ritsen schuift de linker rij op de veiligst mogelijke manier in.
    c) Koprijders
        1. houden rekening met elkaar en passen zich aan elkaar aan.
        2. passen snelheid aan op de naderende verkeerssituatie.
    d) Verkeersregels
        1. De verkeersregels worden door iedereen opgevolgd.
        2. De koprijders gebruiken de fietsbel bij het naderen van andere fietsers/verkeersdeelnemers om deze te attenderen op de nadering van een groep fietsers. De andere fietsers in de groep bellen niet.
        3. Binnen de bebouwde kom geldt voor iedereen een maximum snelheid van 30 km/uur.
    e) Groepen
        1. Bij de start stelt iedereen zich bij de eigen groep op.
        2. De groepsgrootte is maximaal 16.
        3. Het NP (behalve heren rood) rijdt volgens de 2 x 2 regel:
               1. Na 2 km schuiven de koprijders één positie rechtsom door en iedereen schuift direct door.
               2. De koprijders rijden dus 2 x 2 km op kop; eerst links dan rechts.
               3. Het is eventueel mogelijk maar 1 beurt van 2 km op kop te rijden; dan wordt na de beurt op links direct met de rechter koprijder mee doorgeschoven.
        4. Bij heren rood schuiven de koprijders om de 3 kilometer met 2 fietsers tegelijk rechtsom door.
        5. Indicatie maximale richtsnelheden heren.
               1. Op maandagavond:
                   1. Heren rood 35 km/uur
                   2. Heren blauw 35 km/uur
                   3. Voor-Elk-Wat-Wils (dames en heren) 30 km/uur
               2. Op woensdagavond:
                   1. Dames rood 34 km/uur
                   2. Dames blauw 30 km/uur
                   3. Heren wit 32 km/uur
               3. Op donderdagavond:
                   1. Heren rood 38 km/uur
                   2. Heren blauw 35 km/uur
               4. Op zondag:
                   1. Dames/heren 32 km/uur
                   2. Groene groep 25 km/uur
    f) Ongevallen met behandeling bij de eerste hulp worden gemeld aan het bestuur.
    g) Bij het niet opvolgen van de gedragsregels kunnen disciplinaire maatregelen volgen. Deze worden opgelegd door het bestuur.

ARTIKEL 11
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, wijzigingen in dit reglement kunnen alleen worden genomen op de algemene vergadering met meerderheid der uitgebrachte stemmen.

 

Onze sponsoren

Het weer vandaag

Leden Login

Agenda

Dames za, Heren za Individuele tijdrit 20 juni 15:00 uur
Dames za, Heren za Ploegentijdrit 12 sept 00:00 uur
Dames zo, Heren zo LKO 20 sept 09:00 uur