header standaard np

Huishoudelijk Reglement T.C. ’t Naers Peloton

Huishoudelijk Reglement TC ’t Naers Peloton (maart 2020)


ARTIKEL 1
Tijdens de groepstochten en andere activiteiten van de vereniging is ieder lid verplicht een valhelm te dragen en een fietsbel op de fiets te hebben. 

ARTIKEL 2
Toelating van nieuwe leden beperkt zich tot
   a) inwoners van Neer,
   b) potentiële leden van buiten Neer voor zover aan de volgende criteria voldaan is:
        1) Een kandidaat kan alleen via een bestaand lid worden aangedragen die tevens ambassadeur van het lid is en erop toeziet dat gedrag kandidaat in lijn is en blijft met de gedragsregels van ’t Naers Peloton
        2) Het kandidaat lid committeert zich aan een actief lidmaatschap en aan de evenementen van ’t Naers Peloton
        3) Het kandidaat lid is geboren in Neer of is van een Naerse familie of behoort tot een Naerse vriendengroep
        4) Het aantal niet in Neer woonachtige leden kan maximaal groeien tot 25 % van het aantal leden van ’t Naers Peloton
        5) Het aantal niet in Neer woonachtige bestuursleden mag maximaal 25 % van het aantal bestuursleden van ’t Naers Peloton bedragen
        6) Per jaar mogen er maximaal 5 kandidaten van buiten Neer toetreden
        7) Het bestuur beslist over toetreding kandidaat en aanmelding wordt ter kennisgeving in de ALV gemeld

ARTIKEL 3
Niet-leden mogen deelnemen aan de groepstochten van de vereniging als introducé. Deze rijdt maximaal 1 maand met groepsleider mee. In het geval de introducé niet reeds via de NTFU is verzekerd zal hij / zij 1 week 1 week van te voren aangemeld worden bij de secretaris omwille van verzekeringsdoeleinden.

ARTIKEL 4
Diegene die de voorgeschreven termijn van contributie betaling overschrijdt kan van de ledenlijst worden afgevoerd.

ARTIKEL 5
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

ARTIKEL 6
Leden die door wangedrag in woord of daad of op andere wijze de belangen van de vereniging schaden kunnen door het bestuur uit het lidmaatschap worden gezet.

ARTIKEL 7
De gedragsregels zoals opgesomd in artikel 10 dienen door ieder gerespecteerd en nagekomen te worden.

ARTIKEL 8
Het bestuur bepaalt de plaats en het tijdstip waar en wanneer een vergadering gehouden wordt.

ARTIKEL 9
Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle gezamenlijke tochten en andere activiteiten van de vereniging.

ARTIKEL 10
Gedragsregels wielrenners TC ’t Naers Peloton:
   a) Het NP fietst onder het motto samen uit samen thuis.
   b) Veiligheid
        1. Iedereen is verantwoordelijk voor elkaars veiligheid.
        2. Aangesproken worden op je eigen gedrag (door de groepsleider) is normaal.
        3. Instructie groepsleider dienen te allen tijde worden opgevolgd.
        4. De groep steekt als één geheel de weg over.
        5. Obstakels, paaltjes, tegenliggers, enz. altijd doorseinen tot achter in de groep.
        6. Achteropkomend verkeer altijd doorseinen tot voor in de groep.
        7. Bij het ritsen schuift de linker rij op de veiligst mogelijke manier in.
    c) Koprijders
        1. houden rekening met elkaar en passen zich aan elkaar aan.
        2. passen snelheid aan op de naderende verkeerssituatie.
    d) Verkeersregels
        1. De verkeersregels worden door iedereen opgevolgd.
        2. De koprijders gebruiken de fietsbel bij het naderen van andere fietsers/verkeersdeelnemers om deze te attenderen op de nadering van een groep fietsers. De andere fietsers in de groep bellen niet.
        3. Binnen de bebouwde kom geldt voor iedereen een maximum snelheid van 30 km/uur.
    e) Groepen
        1. Bij de start stelt iedereen zich bij de eigen groep op.
        2. Indien er meerdere groepsleiders aanwezig zijn, wordt voor de start afgesproken wie voor deze tocht de groepsleider is.
        3. De groepsleider neemt het initiatief tot splitsen van de groep.
        4. Wanneer wordt een groep gesplitst?
            1. Op zondag; als er meer dan 20 fietsers zijn.
            2. Door de week; als er meer dan 14 fietsers zijn.
                1. Voor de heren rood/blauw op donderdag geldt, dat er apart wordt gereden als er tevens minstens 6 fietsers van elke kleur zijn.
        5. De koprijders schuiven om de 3 km met 2 fietsers tegelijk rechtsom door.
        6. Indicatie maximale richtsnelheden
               1. Op maandagavond: 
                   1. Heren rood 35 km/uur
                   2. Heren blauw 35km/uur
                   3. Voor-elk-wat-wils (dames/heren) 30 km/uur
               2. Op woensdagavond
                   1. Dames rood 34 km/uur
                   2. Dames blauw 30 km/uur
                   3. Heren 32 km/uur
               3. Op donderdagavond:
                   1. Heren rood 38 km/uur
                   2. Heren blauw 35 km/uur
               4. Op zondag:
                   1. Dames/heren 32 km/uur
                   2. Groene groep 25 km/uur
    f) Ongevallen met behandeling bij de eerste hulp worden gemeld aan het bestuur.
    g) Bij het niet opvolgen van de gedragsregels kunnen disciplinaire maatregelen volgen. Deze worden opgelegd door het bestuur.

ARTIKEL 11
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, wijzigingen in dit reglement kunnen alleen worden genomen op de algemene vergadering met meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Onze sponsoren

Het weer vandaag

Leden Login

Agenda

MTB Heren zo MTB-Fantasie 5 feb 09:00 uur
MTB Dames zo MTB-Fantasie 5 feb 09:00 uur
Diversen Reanimatie cursus 9 feb 19:30 uur
Diversen Voorjaars-Ledenvergadering 3 mrt 20:30 uur
Dames za, Heren za Openingstocht 18 mrt 00:00 uur
MTB Heren za, MTB Dames za MTB-Zerkall 1 apr 09:30 uur